A. Inschrijving- en betalingsvoorwaarden

1. Inschrijving voor een cursus gebeurt middels een inschrijfformulier van Dogz Devotion of via email info@dogzdevotion.be.

2. Inschrijving voor een cursus, lessenreeks verplicht tot betaling. Betaling gebeurt steeds voor de start van de cursus. Dit kan cash of via bank overschrijving Iban BE83 0013 8159 1915.

3. Inschrijving voor workshops, lessen en lezingen dienen betaald bij inschrijving of ten laatste de dag van het betalingsverzoek.

4. Cursist dient te beschikken over een familiale polis die duidelijk ook schade door honden dekt.

5. Bij de eerste consult of les dient de cursist een inentingsbewijs van de te trainen hond voor te leggen; entingen dienen te gelden volgens de Belgische regels.

6. Dogz Devotion kan steeds beslissen om de toegang of deelname aan een evenement of lessen te weigeren op basis van een risico analyse van de hond in functie van mogelijke gedragsproblemen naar mensen en of honden. Deze beslissing is bindend.

B. Annulering cursussen/evenementen/ workshops/lezingen

1. Annulering van de cursus, workshop of lezing kan enkel schriftelijk of via e-mail plaatsvinden.

1.1. Bijzondere voorwaarden annuleren voor workshop of lezing:

 • Annuleren tot 1 maand van te voren kan kosteloos.
 • Annuleren tot 2 week van te voren kost 50% van het te betalen bedrag.
 • Daarna dient het gehele bedrag te worden voldaan.

Wisselen van afspraak of les is uitsluitend na overleg mogelijk. Het is dus altijd mogelijk om een ander de plaats te laten innemen, stel hier echter wel de organisatie van op de hoogte.

3. De cursus is enkel overdraagbaar aan derden na goedkeuring van Dogz Devotion.

4. Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor terugbetaling.

C. Afmelding van lessen

1. In een individuele lessenreeks kunt u eenmaal een les afzeggen zonder dat deze komt te vervallen.

2. Lessen dienen door de cursist minimaal 48 uur van tevoren uitsluitend per mail of telefoon (0474/664570) te worden afgezegd onder vermelding van uw naam, naam van de hond en lestijd.

3. Niet (tijdig) afgezegde lessen komen te vervallen. No show = les betalen.

 

4. Lessen gaan altijd door tenzij deze door de Dogz Devotion worden afgezegd. Indien een les wordt afgezegd door overmacht wordt een nieuwe datum voorgesteld of compensatieplan opgemaakt. 

5. Mededelingen over wijzigingen en/of annuleringen worden via de website www.dogzdevotion.be of interne groep meegedeelt. Cursist wordt geacht zichzelf hiervan op de hoogte te stellen door een bezoek aan deze pagina, of door telefonisch te informeren.

6. Een inschrijving voor de groepslessen is onherroepelijk: er kan geen aanspraak gemaakt worden op een terugbetaling of een annulatie van de inschrijving, behalve met een geldige medische reden + nodige geldige attesten. Gemiste lessen van het programma door uw afwezigheid kunnen niet meer gerecupereerd worden.

D. Algemene regels met betrekking tot de trainingen

1. Het deelnemen aan de activiteiten en het betreden van het terrein zijn geheel op eigen risico van zowel cursist als hond.

2. Dogz Devotion is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die door cursist en/of hond wordt aangericht op of rond het trainingsterrein. De duo's (hond en geleider) die deelnemen aan een lesssen moeten in algemene goede gezondheid verkeren.

3. De deelnemende hond draagt een (niet slippende) halsband of (niet corrigerend) hondentuig aan een gewone lijn van 1.50 - 1.80 meter. Alle andere hulpmiddelen zoals antitrektuig, slipketting etc. zijn verboden.

4. Dogz Devotion behoudt zich het recht om van instructeur te wisselen.

5. Bij Dogz Devotion mogen kinderen onder de 16 jaar weliswaar deelnemen aan de lessen, mits onder toezicht, begeleiding en verantwoording van een volwassene. De combinatie kind-hond moet passend zijn, om de veiligheid van een ieder te waarborgen.

6. In verband met de veiligheid dienen kinderen te allen tijde onder toezicht van de ouder te blijven, en is het niet toegestaan uit zicht ergens op het terrein te spelen.

7. I.v.m. besmettingsrisico zijn zieke honden niet welkom op het trainingsterrein; de cursist kan wel zelf naar de cursus komen om niets van de lesstof te hoeven missen.

8. De cursist dient ervoor zorg te dragen dat de hond op het juiste tijdstip de inentingen, ontworming en vlooien bestrijding heeft gehad.

9. Loopse teven zijn in de 1e en 3e week gewoon welkom (mits aangepast broekje) tijdens de trainingen; informeer de instructeur hierover mondeling voor aanvang van de les. 

 

E. Cursist dient elke les bij zich te hebben:

• Materiaal om eventuele ontlasting van de hond op te kunnen ruimen (poepzakjes)

• Voldoende geschikte kleine beloningsbrokjes

• Niet piepend, hondenspeeltje.

• Een heuptas om beloningsbrokjes in te doen is aan te raden.

• Plaid of herkenbare rustplaats voor uw hond.

 

 

F. Reglement van orde

1. Cursist dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de les op het trainingsterrein of wachtruimte aanwezig te zijn.

2. Honden dienen voor aanvang goed te zijn uitgelaten!

3. Het is niet toegestaan dat uw hond zich ontlast (en markeert) op of rond het binnengebouw en buiten terrein.

Mocht dit wel gebeuren dan dient cursist dit direct op te ruimen en te deponeren in de hiervoor aanwezige vuilnisbak.

4. Honden dienen in verband met de veiligheid te allen tijde aangelijnd te zijn (zowel op als rond het trainingsterrein) tenzij akkoord is gegeven door de instructeur en mogen niet onbeheerd worden achtergelaten.

5. De begeleider of verantwoordelijke van de hond is volledig verantwoordelijk voor het bestrijden van wormen,teken en vlooien. Indien dit niet wordt nageleeft en een besmette hond het terrein van Dogz Devotion besmet is de verantwoordelijke/begeleider van de betreffende hond, 100´% verantwoordelijk voor alle kosten die dit met zich meebrengt. (maw: Het ontsmetten van de locatie, de kosten die de verplichte sluiting met zich meebrengt, de dierenarts/dokters kosten indien een andere hond/mens besmet is geworden)

6. Cursist (en kinderen en/of relaties daarvan) en hond mogen zich niet bemoeien met andermans honden en dienen gepaste afstand daarvan te bewaren.

7. Het is verboden te roken op het trainingsterrein of in het binnengebouw.

8. Alle te ontvangen lesmaterialen, hand-outs etc. bevatten copyright en mogen derhalve niet door cursist aan derden worden doorgegeven en/of worden verspreid .

9.Bij Dogz Devotion werken uitsluitend instructeurs en gedragsbegeleiders die adviezen geven op basis van kennis, ervaring en deskundigheid.

10.Zij staan in voor het onderhouden van kennis, capaciteiten en deskundigheid omtrent hondengedrag, leermethodes en aanwijzingen tot het uitvoeren daarvan.

11. Dogz Devotion neemt geen verantwoordelijkheid bij het niet bereiken van het trainingsdoel en/of terugval in het gedrag van de hond, daar dit aan meerdere invloeden, ook buiten de trainingen op de hondenacademie om, onderhevig is.

12. Door inschrijving geeft de cursist de Algemene Voorwaarden van Dogz Devotion te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het inschrijfformulier vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen beide partijen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Privacyverklaring

Dogz Devotion (hierna “wij”) met adres Industriestraat 7, 8211 Aartrijke (Zedelgem) is eigenaar van de website www.dogzdevotion.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Dogz Devotion gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je  privacy – verantwoordelijke verwerker
Dogz Devotion is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.dogzdevotion.be (hierna: “de Website” of www.dogzdevotion.be en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website www.dogzdevotion.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over Dogz Devotion, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die Dogz Devotion verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Dogz Devotion. De informatie zal louter voor interne doeleinden, verwerkt worden.

Dogz Devotion  geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Dogz Devotion verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Je  e-mailadres inclusief interesses bij registratie voor onze nieuwbrief op de Website.
 • Je  e-mailadres, reden, voornaam, familienaam, telefoonnummer, boodschap (eventueel ook gegevens uit categorie 2 als je kiest om een account te maken en categorie 3 als je kiest voor de nieuwsbriefinschrijving) bij een contactaanvraag op de Website.
 • De gegevens die we hieronder bijhouden zijn geen persoonsgegevens. We houden bij:
  • Voor niet-ingelogde gebruikers wordt een sessiecookie ingesteld die bijhoudt of de bezoeker al dan niet ingelogd is. Deze sessiecookie houdt ook bij op welke zoekparameters de bezoeker gezocht heeft, maar dit enkel zodat hij via "Terug naar overzicht" kan teruggaan naar de vorige pagina. Favorieten voor een niet-ingelogde gebruiker worden hierin ook bewaard. Deze sessiecookie blijft enkel geldig gedurende de browsersessie van de bezoeker - totdat deze verloopt – en wordt nergens permanent opgeslagen.
  • Er wordt een cookie ingesteld om bij te houden of de gebruiker al dan niet de slide-out onderaan de pagina weg geklikt heeft. Dit om ervoor te zorgen dat deze niet tevoorschijn blijft komen na het wegklikken.
  • Er wordt een cookie ingesteld als de gebruiker niet ingelogd is vanwege technische redenen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens.

Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

 • Categorie 1 Het beheer van je  account op de Website met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. En indien door jou aangegeven, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheidgerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.
 • Categorie 2 Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je  expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheidgerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.
 • Categorie 3 en 4 De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 9 Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Dogz Devotion om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 10 Ter controle van spam met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Dogz Devotion om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 11 Om de veiligheid te garanderen met het oog op preventie, detectie en vervolging van strafbare feiten met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Dogz Devotion.
 • Categorie 13 Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Dogz Devotion om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je  IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Retargeting cookies
Door ons worden zogenoemde retargeting cookies gebruikt. Daardoor kunnen wij op basis van je  eerdere bezoeken aan onze website advertenties tonen op websites van derden. Hiervoor gebruik wij Facebook Pixel.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Over verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Andere functies voor sociale media

Onze website(s) en mobiele app(s) functies bevatten functies voor sociale media zoals Twitter, Google+ en Pinterest, die hun eigen privacyverklaringen hebben.

Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies. 

Toelating voor verwerking

Als Dogz Devotion je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal Dogz Devotion jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Duur van de verwerking

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

Profiling

De verwerking van je  persoonsgegevens omvat GEEN profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt NIET een profiel opbouwen over jou zodat wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen. Je zal op basis van dit profiel echter op geen enkele manier aan geautomatiseerde beslissingsname worden onderworpen.

 

Je rechten

 • Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht de gegevens die Dogz Devotion over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van Dogz Devotion verwijderd worden.

 • Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Website. 

Als je de informatie van Dogz Devotion  niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven (via unsubscribe) of per e-mail info@dogzdevotion.be of per brief Industriestraat 7, 8211 Aartrijke (Zedelgem) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 • Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

 • Uitoefening van je rechten

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@dogzdevotion.be, per post Industriestraat 7, 8211 Aartrijke (Zedelgem) of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACTEER ONS/CONTACT/… op de Website.

 • Recht om klacht in te dienen:

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met Dogz Devotion via info@dogzdevotion.be of 058 28 96 66. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000

Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je  persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van www.dogzdevotion.be  vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Toegang tot gegevens

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

 

Om de door jou gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten i.k.v. pakketreizen.

We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.

 

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dogz Devotion.

 

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: juni 2018